Hej
Under 2010 så kommer nya regler och förbuds områden att inträda. Detta kommer att beröra nätfisket mest men även för våra vassa krokar.

Det viktigaste är att öster om lyrefärja och kraftledningen vid Björholmen och runt Orust till Nötesundsbron (gräns även vid Tjörnbroarna) blir det nätförbud.
Jag har saxat dom viktigaste regler för oss spöfiskare.

Föreskrifter för fisket inom det zonerade området
Till Fiskeriverkets allmänna föreskrifter om fiske i Skagerak, Kattegatt och Östersjön bör följande regler tilläggas:

Inom det zonerade området får endast selektiva ”icke dödande ” fiskemetoder användas (Tjörnbron sydlig gräns). Tillåtna fiskeredskap/metoder där huvuddelen av fredade arter och undermålig fisk kan återutsättas är tinor och handredskap.(I handredskapsfisket inkluderas även fiskemetoder där beten släpas efter båt som till exempel trolling och ränndörjefiske).

OBS. Inget släpnade med drag (trolling) inom nuvarande fredningsområden inom det zonerade området tillåts.

En total fredning av torsk inom hela det zonerade området införs under en begränsad tid. Fredningen utvärderas efter 3 till 5 år.

Fiske med ålryssjor bör fasas ut snarast möjlig och ersättas med mer selektiva metoder med undantag för området väster om Skåpesundsbron. I området väster om Skåpesund tillåts dock tillsvidare fiske med ålryssjor. Inom detta område, Stigfjorden och Kalvöfjorden, bör fiske efter ål endast bedrivas från båt med utsorteringsutrustning som möjliggör återutsättning av fredade arter och undermålig fisk. Fisket med ålryssjor kopplas också till forskning på hur redskapens selektivitet kan utvecklas så att bifångster av målarterna torsk, rödspotta, slätvar och piggvar minimeras. Men även forskning på optimering av bifångsternas överlevnad vid återutsättning. Undantaget som tillåter ryssjfiske inom det zonerade området väster om Skåpesund bör utvärderas efter två år. Fisket efter ål inom det zonerade området reserveras för de fiskare som bedrivit ålfiske inom detta område säsongen 2009.

Se Hela utredningen, karta och reglerna på följande länk
RemissFFOhavstensfjordenslutlig.pdf

Mvh
Joakim Almroth